Chairman of Organizing Committee - Prof. S. Kondratjev

Organizing Committee:

Prof., Dr. Novikov I.,

Prof., Dr. Bushlanov V.,

Prof., Dr. Bachische A.,

Prof., Dr. Hekert E.,

Prof. Strelnikova I.,

Prof. Lopatin M.,

Prof. Fedorenko V.,

Prof. Bereza I.,

Prof., Dr. Zelenkov G.,

Prof. Dantcevich I.